Kullanıcı Adı: Şifre:

KATEGORİLER
Ana Sayfa
Genel Kategori (18)
Mahalli İdareler (55)
İdari Mevzuat (29)
Mali Mevzuat (57)
Kamu Personeli (46)
Arazi Kullanımı, Yerleşkeler ve İmar (43)
Kamu ve Devlet İhale (52)
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık (14)
İş Hukuku ve İş Güvenliği (22)
Yeni Soru Sor
Soru-Cevap Ara
Mevzuat Soru - Cevap
1. Sıkça sorulan sorular sayfasına hoşgeldiniz.
2. Site ile ilgili tüm yardım konuları kategori olarak ayrılmıştır.
3. İlgili kategorilere tıklayarak soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
4. Soru-Cevap Ara sistemiyle soru-cevaplarda arama yapabilirsiniz.
5. Cevabını bulamadığınız soruları sistem üzerinden form aracılığıyla sorabilirsiniz.
6. Eğer sistem açıksa, sorunuz yanıtlandığında e-posta ile bilgilendirilirsiniz.

YENİ EKLENEN SORU-CEVAPLAR
Belediyemizde yeterli personel olmaması nedeniyle doğrudan temin satın alma komisyonunda mal ve hizmeti talep eden kişi ile ödeme aşamasında ödeme emrine imza atacak olan gerçekleştirme görevlisi aynı kişi olabilirmi?
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar. Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. Sorunuzda bu duruma aykırılık teşkil edebilecek bir durum yok gibidir. Lakin mecbur kalınmadıkça satın alma komisyonunda gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin doğrudan yer almamasına özen gösterilmelidir. sorunuzda da yeterli personel olmadığı belirtilmektedir. Sorun olmayacağını düşünüyorum. birleşemeyecek fgörevler 5108 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilmiştir. Bu çok daha önemlidir. 60. maddeye aykırılık teşkil edecek bir durum asla olmamalıdır.
hande atasayar 26.01.2015 09:59:26 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Belediyemiz olarak 3 adet projede kullanmak üzere bankadan kredi almak istiyoruz. Kredi için İçişleri Bakanlığına yaptığımız izin talebimiz reddedilmiştir. Ancak,gerçekleşen bütçe gelirinin %10'una kadar kredi almaya Belediye Meclisi yetkilidir diye biliyoruz. Elimizde Meclis Kararı vardır. Alacağımız rakam 2014 yılı gerçekleşen net bütçe gelirimizin %10'nunu geçmemektedir. İçişleri Bakanlığının kararına rağmen bu krediyi almamız mümkün müdür? Aksi takdirde yapılması planlanan 3 adet proje nakit yetersizliği nedeniyle yapılamayacaktır.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN MECLİSİN GÖREVLERİNİ DÜZENLEYEN 18/d MADDESİ KAPSAMINDA GENEL OLARAK MECLİSİN BORÇALANMAYA İLİŞKİN KARAR ALMA YETKİSİNDEN BAHSEDİLMEKLE BİRLİKTE AYNI KANUNUN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BORÇALNAMI KONUSUNU KAPSAMLI OLARAK DÜZENLEYEN 68. MADDESİ BUNUN HANGİ KOŞULLARDA NASIL YAPILABİLECEĞİNİ DÜZENLEMİŞTİR. DOLAYISIYLA BELEDİYENİN MECLİS KARARI ALSA BİLE HANGİ KONUDA VE HANGİ GEREKÇE İLE BORÇLANMASI GEREKİYORSA 5393 SAYILI KANUNUN 68. MADDE HÜKÜMLERİNA UYARLAK SAĞLAMADAN KENDİ BAŞINA İSTEDİĞİ GİBİ KARAR ALIP HAREKET EDEBİLMESİ KANIMIZCA MÜMKÜN GÖRÜLMEMEKTEDİR. DOLAYISIYLA 68. MADDE HÜKMÜNE GÖRE HAREKET EDİLMELİDİR. KALDI Kİ BU TALEBİN YAPILDIĞI VE REDDEDİLDİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. AKSİ HALDE HAREKET EDİLMESİ AŞAĞIDAKİ MADDEYE GÖRE CEZAYI MÜEYYİDELERE DE TABİ TUTULMUŞTUR. Borçlanma MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder. c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. Arsa ve konut üretimi
hande atasayar 23.01.2015 15:59:08 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Belediyemiz tarafından bir vatandaşa 2003 yılında Encümen Kararı ile İmar Kanununa göre para cezası kesilmiştir. Ancak, vatandaş bu cezaya karşı mahkeme aracılığı ile itirazda bulunduğunu ve mahkeme tarafından yerinde gerekli keşiflerin yapıldığını söylemiştir. Fakat mahkeme kararı ne kendinde ne de Belediyemizde vardır ve bulunamamaktadır. Vatandaş borcu kabul etmemektedir. Adresi bilinemediği için zamanaşımına uğramaması için ilanen tebligatlarıda yapılmıştır. Bu durumda izleyeceğimiz yol nedir?
iMAR kANUNUNA MUHALEFETTEN ENCÜMENCE KESİLMİŞ PARA CEZASINA KARŞI VATANDAŞ EĞER MAHKEME NEZDİNDE GERÇEKTEN İTİRAZDA BULUNMUŞ İSE HANGİ MAHKEMEYE HANGİ TARİH VE SAYI İLE MÜRACAATTA BULUNDUĞUNU BELEDİYEYE BİLDİRMEK VE BELEDİYENİN DE KENDİ AVUKATI ARACILIĞIYLA BU DURUMUN DOĞRULUĞNU ARAŞTIRARAK HAREKET ETMESİ VATANDAŞIN BU İTİRAZI YAPIP YAPMADIĞINI ÖĞRENMESİ GEREKMEKTEDİR. EĞER İTİRAZ GERÇEKTEN VARSA MAHKEME SONUCU İDAREYE TEBLİĞ OLUNACAKTIR VE İDAREYİ BAĞLAR. YANİ YARGI KARARINA GÖRE HAREKET EDİLİR. BUNUN İÇİNDE YARGI KARARININ İDAREYE RESMEN TEBLİĞ EDİLMESİ YAZI İŞLERİ KANALIYLA İNTİKAL ETMESİ GEREKİR. YOK EĞER VATANDAŞ İTİRAZ ETTİM DEYİP BELEDİYEYİ OYALIYORSA O ZAMAN DERHAL BELEDİYE CEZANIN TAHSİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ BAŞLATMAK DURUMUNDADIR. EĞER VATANDAŞIN KÖTÜ NİYETLİ İDAREYİ YANILTMAYA YÖNELİK BİR HAREKİ VARSA BUNUN BELGEYE DAYALI TESPİTİ HALİNDE DURUMA GÖRE HAKKINDA BU DAVRANIŞI SEBEBİYLE DE UMUMİ HÜKÜMLERE GÖRE C. SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİR.
hande atasayar 23.01.2015 15:56:13 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
unvan değişikliği - sayın hocam: ispir belediyesinde unvan değişikliği sınavına girerek başarılı oldum. 03.02.2015 tarihinde belediye başkanı tekniker olarak atamamı yapacak. 15.02.2015 yılında orman bölge müdürlüğünde göreve başlayacağım. ancak ispir belediyesi devlet personel başkanlığına ihtiyaç fazlası personel olarak memur unvanıyla bildirdiği için DPB orman bölge müdürlüğüne atama teklifimi memur olarak yaptığından dolayı orman bölge müdürlüğünde tekniker olarak göreve başlamam mümkün mü? belediye başkanı bu süreçte belediyede tekniker olarak atamamı yapabilir mi.? sağılarımla.
iSPİR BELEDİYESİNDE KALMANIZ HALİNDE gÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI VERMİŞ OLMANIZ KOŞULUYLA-Kİ BAŞARI OLDUĞUNUZU BELİRTMEKTESİNİZ- AYRICA KADRONUZA UYGUN MÜNHAL KADRO BULUNMASI HALİNDE ATAMANIZ BEYAN ETTİĞİNİZ ŞEKİLDE YAPILABİLİR. SORUNUZDAN 6360 SAYILI YASAYA GÖRE KADRO FAZLASI HALİNDE DEVİR KOMİSYONUNCA ÖNGÖRÜLEN BİR DEVİR DURUMUNUN VAR OLDUĞUNU ALGILADIM... EĞER DEVİR KOMİSYONUNCA BİR İHTİYAÇ FAZLASINA BAĞLI BİR DEVİR HALİ SÖZ KONUSU İSE DENGE KOŞULLARI GÖZETİLEREK VE MÜKTESEP HAKKINIZ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVINIZDAKİ BAŞARINIZ DİKKATE ALINARAK DPB ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, ANCAK YİNE MÜNHAL BİR KADRO BULUNMASI HALİNDE ATANABİLİRSİNİZ. BURADA MEMUR OLARAK BİLDİRİLDİ DEMİŞSİNİZ. SINAVDA BAŞARI DURUMUNUZ DİKKATE ALINMADAN DPB ORMAN B. MÜD DE NORMAL BİR MEMUR KADROSUNA ATANMANIZ HALİNDE BAŞARI DURUMUNUZA GÖRE ATANACAĞINIZ TEKNİKER KADROSU DİKKATE ALINARAK DAHA SONRAKİ AŞAMADA KADRO İPTAL İHDASINA GİDİLMESİ GEREKİR... AKSİ BİR UYGULAMA OLUP OLMAMASINA GÖRE SÜREÇ İÇERİSİNDE NE YÖNDE HAREKET EDEBİLECEĞİNİZİ SONRAKİ AŞAMADA HUKUKİ BİR SÜZGEÇTEN GEÇİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.
erdal öztürk - ispir belediyesi 22.01.2015 10:44:03 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
evlendirme memurluğu - Sayın hocam: Belediyede kadrom katip Evlendirme memurluğuna' da başkan tarafından görevlendirildim bu duruma göre yan ödeme puanım evlendirme memurunun yanödeme puanından mı hesaplanır. katiplik kadrosundanmı?Birde evlendirme memurlarına mesai ödenirmi? yasal dayanağı nedir.
657 sayılı DMK amir yasal düzenlemeler ışığında Evlendirme Memurluğu görevi 2. görev olarak verilemez zira 657 sayılı DMK ya göre bu mümkün değildir. Ancak evlendirme memurluğu görevini vekaleten yürütebilirsiniz, nitekim Kadronuz Katip iken Evlendirme memurluğu görevini ancak vekaleten yürütebilirsiniz ki sizin görevlendirmeniz de asli kadro ünvanınızın yanı sıra bu görev için vekaleten görevlendirme şeklinde olmuştur diye düşünüyorum.. Vekaleten görevlendirmeyle ilgili yasaya göre mani bir hal yoktur. 657 sayılı kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca vekaleten evlendirme memuru olarak görevlendirilen memurlara yan ödeme kararnamesi çerçevesinde zam ve tazminatların fazla olanı ödenir. Evlendirme memurluğunun yan ödemesi kararnamesine göre zam ve tazminat ödemesi, katip kadrosu ödemenize göre fazla ise fazla olan üzerinden size ödeme yapıbalicektir. Fazla mesai konusu Bütçe kanunu (K) cetvelinde düzenlenmiş olup genel olarak itfaiye ve zabıta personeli ile ilgili fazla mesai düzenleme hususları bütçe kanununun ilgili cetvelinde yer almaktadır. Zira bu cetvelde sayılmayanlara fazla mesai ödenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sizin için fazla mesai ödemesi yapılması söz konusu değildir.
Galip ATAK - belediye 12.01.2015 09:12:23 Olumlu: 0 Olumsuz: 0