Kullanıcı Adı: Şifre:

KATEGORİLER
Ana Sayfa
Genel Kategori (19)
Mahalli İdareler (55)
İdari Mevzuat (29)
Mali Mevzuat (57)
Kamu Personeli (48)
Arazi Kullanımı, Yerleşkeler ve İmar (43)
Kamu ve Devlet İhale (53)
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık (14)
İş Hukuku ve İş Güvenliği (22)
Yeni Soru Sor
Soru-Cevap Ara
Mevzuat Soru - Cevap
1. Sıkça sorulan sorular sayfasına hoşgeldiniz.
2. Site ile ilgili tüm yardım konuları kategori olarak ayrılmıştır.
3. İlgili kategorilere tıklayarak soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
4. Soru-Cevap Ara sistemiyle soru-cevaplarda arama yapabilirsiniz.
5. Cevabını bulamadığınız soruları sistem üzerinden form aracılığıyla sorabilirsiniz.
6. Eğer sistem açıksa, sorunuz yanıtlandığında e-posta ile bilgilendirilirsiniz.

YENİ EKLENEN SORU-CEVAPLAR
unvan değişikliği - sayın hocam: belediyemiz işkur kanalıyla bir adet daimi süreli fidan dikim işçisi aldı. alınan bu personelin unvanı değiştirilerek şoför yapılabilir mi? saygılarımla:
Verilecek hizmetin iş kur ile belediyeniz arasında imzalanacak olan ya da imzalanmış olan aşağıda sunduğum tip protokol örneğine uygun düzenlenmiş olan protokole aykırı olmaması halinde yazılı görevlendirme ile verilebileceğini düşünüyorum. Öncelikli olarak yapmanız gerekenmevcut protokolünüzü inceleyip aykırı bir hüküm olup olmadığına bakmaktır. Bunun yanı sıra bulunduğu yerdeki iş kur müdürlüğü ile de görüşebilirsiniz. protokol örneğini sunuyorum. İŞKUR HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR: Bu protokolde taraflar; Türkiye İş Kurumu ………..İl Müdürlüğü ve ................. Belediye Başkanlığı olup, bu protokol aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul edilmiş- tir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR: İŞKUR : Türkiye İş Kurumunu, İl Müdürlüğü : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerini, Belediye Başkanlığı : ................ Belediye Başkanlığını, e-İŞKUR : Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin elektronik ortamda sunmak üzere kullandığı yazılım programını, Mevzuat : İŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen usul ve esasları, İfade eder. 3. AMAÇ: İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara bu protokolün 5/B maddesinde belirtilen hizmetlerin Belediye nezdinde sunulmasıdır. 4. KAPSAM: Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için …….. Belediye ile ………. İl Müdürlüğü arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları kapsar. 5. SORUMLULUKLAR: A-) ……… İl Müdürlüğü: Görevlendirilen belediye personeline B bendinde belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için e-İŞKUR yazılım programını kullanmak amacıyla eğitmek, yetkilendirmek, teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek Talep ve grup oluşması halinde belediyenin hizmet alanındaki işsiz vatandaşlara iş arama becerileri, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmak, Belediye personeli için ekte yer alan görev tanımını vermek. B-) ........... Belediyesi: e-İŞKUR portalı üzerinden: İş arayanların kaydını almak ve güncellemek, İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak, İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek, İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak, İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek, Özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak, İşlemleri yapacak uygun çalışma ortamı, en az orta öğretim mezunu yeterli sayıda kadrolu personel ve sunulacak hizmete münhasır olmak üzere internet bağlantısı olan bilgisayar temin etmek, Görevlendirilen personelden, altıncı maddede belirtilen kurallara uyacağına dair taahhütname alarak Kuruma vermek. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Belediye ve görevlendirdiği personel hizmet sunulan taraflardan her ne ad altında olursa olsun ücret ve menfaat talep edemez. 6. ALINAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ: İş arayanlardan ve işverenlerden alınan bilgiler, Kurum hizmetlerinin dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Kanunen yetkili kılınan makamların talimatı ile bilgi verilmesi bu hükmün istisnasıdır. 7. PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESİH: İş bu protokol imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar protokolün sona erme tarihinden en az bir (1) ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde protokol aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler. 8. DELİL SÖZLEŞMESİ İş bu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta, İŞKUR’un kayıtları Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 287. Maddesi ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 22. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin delil olacaktır. 9. İHTİLAFLARIN HALLİ: İş bu protokolün yorumlanmasından ve uygulamasından doğan ihtilaflar taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir. 10.YÜRÜRLÜK TARİHİ İş bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. 11.METİN VE İMZA: 11 maddeden oluşan iş bu protokol taraflarca .................... tarihinde 3 (üç) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU ................. ..... İL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
erdal öztürk - ispir belediyesi 23.03.2015 16:30:45 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
2. el araç alımı - Belediye olarak 2. el araç satın almak istiyoruz. Söz konusu araç alımının hangi kanunlara göre yapabiliriz. Ayrıca 2. el araç alımında izleyeceğimiz yol konusunda (talep, yaklaşık maliyet oluşturulması, ihale ilanı vbkonularda) bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim.
Belediyelerin 2. el araç satın alması 4734 sayılı yasanın 2. maddesi içeriği doğrultusunda yapılabilir. 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde ihale usulleri olarak belirtilen açık ve belli istekliler arasında ihale usullerinin yanı sıra diğer usuller özel hallerde yapılabilir düzenlemesinden hareketle diğer usuller çerçevesinde de alım yapılabilir. Ancak 237 sayılı Taşıt Kanununun 1, 7 ve 10 uncu maddeleri kapsamında belediye meclisinden karar almak suretiyle 4916 sayılı Kanunun 37. maddesine göre; "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet dışı kalıp kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olduğundan iş makinası , araç , teçhizat, demirbaş vs gibi şeyleri belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına sulama birliklerine vs vs, karşılıklı anlaşmak suretiyle satmaya, kiralamaya , satış ve kiralama bedellerini teksitlendirmeye kurumlar yetkilidir " denmiştir. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik yapan 19.06. 2010 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan yönetmeliğin 1. 2 ve 3 üncü maddelerinde de kamu kurum ve kuruluşları arasında da bedelsiz taşıt devri hususu hüküm altına alınmıştır. Öncelikli olarak yukarıda belirtilen bu hususların hepsinin bir arada göz önünde bulundurularak idarenin etkinlik, fayda maliyet araştırmaları yaparak hareket etmesi , satın almaya yönelik şartnameyi hazırlarken ikinci el araç yaşlarının belli bir yaştan eski olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra yine yukarıda belirttiğimiz gibi fayda maliyet, etkinlik analizleri yaparak idareye daha maliyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Gerekiyorsa daha ekonomik olduğu bu analizlerle ortaya konulabiliyorsa hizmet kiralama yoluyla araç kiralama yöntemine başvurulabilir.
Nurcan HORUZ - Azdavay (KASTAMONU) Belediye Başkanlığı 19.03.2015 09:37:06 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
- belediye başkanının yurt dışına gidişlerinde meclis kararı gerekiyormu
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİNİ DÜZENLEYEN 18. MADDE (P) MADDESİNDE; "p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek." DENDİĞİNDEN BELEDİYE BAŞKANININ YURT DIŞINA ÇIKIŞININ MECLİS KARARINA BAĞLANMASI YERİNDE OLACAKTIR... Nitekim Konuyla ilgili yapılan incelemede İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarihli ve 50520 sayılı Genelgesinde de zaman zaman yaşanan sorunlara dikkat çekilerek bu konuda neler yapılması gerekti her yönüyle eele alınarak uyulması gereken kriterler ortaya konmuştur. Bu kapsamda meclis kararı alınması gerektiğinden de bahsedilmiştir. GENELGENİN ÖZÜ; Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personelinin yurtdışı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiştir. Ancak son günlerde Dışişleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdışı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı görevlendirmelerde aşağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüştür. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurtdışı görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan, yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dışındaki kişi, dernek, şirket, vakıf vb. kuruluşlar tarafından kurs, seminer, inceleme gezisi vb. adlarla yurtdışında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek, harcırah ödenmeyecektir Toplantı, kongre, seminer, panel, vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle görevlendirilmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (Belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır. Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Organizasyonu düzenleyen kuruluşa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri, hizmet satın alınması, konaklama ücreti, rehberlik ücreti vb.) ödeme yapılması mümkün değildir. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdışına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdışı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdışına çıkışın amacı, süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Belediye başkanı ve diğer personelin görev dışından yurtdışına çıkışlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir.
seher şimşek - başmakçı belediyesi 04.03.2015 13:57:41 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
müdürlük - sayın hocam: ispir belediyesinde belediye başkan yardımcısı olarak 1/4 kademede çalışmaktayım. belediye başkanlığından muvafakat aldıktan sonra ilçe nüfus müdürlüğüne atanmam mümkün mü? saygılarımla...
657 sayılı DMK 76 maddesine istinaden atamaya ilişkin koşulların yeterli olması, çalıştığınız ve atanacağınız kurumdaki kadro derece ve kadro unvanlarının eşdeğer düzeyde olması, çalıştığınız ve atanacağınız kurumdaki atamaya yetkili makamların karşılıklı olarak onay vermesi ve atanacağınız kurumda kadronuza uygun münhal bir kadronun bulunması halinde memurlar bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanabilirler.
İMRAN BEKTAŞ - ispir belediyesi 26.01.2015 16:53:46 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Belediyemizde yeterli personel olmaması nedeniyle doğrudan temin satın alma komisyonunda mal ve hizmeti talep eden kişi ile ödeme aşamasında ödeme emrine imza atacak olan gerçekleştirme görevlisi aynı kişi olabilirmi?
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar. Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. Sorunuzda bu duruma aykırılık teşkil edebilecek bir durum yok gibidir. Lakin mecbur kalınmadıkça satın alma komisyonunda gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin doğrudan yer almamasına özen gösterilmelidir. sorunuzda da yeterli personel olmadığı belirtilmektedir. Sorun olmayacağını düşünüyorum. birleşemeyecek fgörevler 5108 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilmiştir. Bu çok daha önemlidir. 60. maddeye aykırılık teşkil edecek bir durum asla olmamalıdır.
hande atasayar 26.01.2015 09:59:26 Olumlu: 0 Olumsuz: 0