Kullanıcı Adı: Şifre:

KATEGORİLER
Ana Sayfa
Genel Kategori (19)
Mahalli İdareler (56)
İdari Mevzuat (30)
Mali Mevzuat (58)
Kamu Personeli (48)
Arazi Kullanımı, Yerleşkeler ve İmar (43)
Kamu ve Devlet İhale (54)
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık (14)
İş Hukuku ve İş Güvenliği (22)
Yeni Soru Sor
Soru-Cevap Ara
Mevzuat Soru - Cevap
1. Sıkça sorulan sorular sayfasına hoşgeldiniz.
2. Site ile ilgili tüm yardım konuları kategori olarak ayrılmıştır.
3. İlgili kategorilere tıklayarak soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
4. Soru-Cevap Ara sistemiyle soru-cevaplarda arama yapabilirsiniz.
5. Cevabını bulamadığınız soruları sistem üzerinden form aracılığıyla sorabilirsiniz.
6. Eğer sistem açıksa, sorunuz yanıtlandığında e-posta ile bilgilendirilirsiniz.

YENİ EKLENEN SORU-CEVAPLAR
ACİLLLLL / taşıt alımı - Belediyemize Devlet Malzeme Ofisinden 2 adet araç alınacaktır(kamyonet). Bunun içimn meclis kararına gerek varmıdır?
Daha önce Belediye Meclis kararı ve Bakanlar Kurulu iznine tabi olan taşıt alımları 5393 sayılı Kanun’un 85/b maddesine göre yapılan değişiklikle taşıt alımları konusunda belediyelerin almaları gereken Bakanlar Kurulu izni koşulu kaldırılmış ancak belediye meclis kararının alınması zorunlu kılınmıştır. Nitekim; 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10 uncu maddesinde aynen “… Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler. Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir. İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir. Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmektedir. SONUÇ OLARAK; 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10 uncu maddesinde ifade edilen hüküm gereğince, belediyenizin taşıt edinebilmesi için belediye meclisinden bir karar alınmasının gerektiği görüşünü taşımaktayız.
hande atasayar - armutlu belediyesi 13.04.2015 13:07:37 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
İhale - sayın hocam, Belediye ve mücavir alan sınırı dışında bulunan bir yerde yapılacak olan hizmetlere yönelik (mal ve hizmet alımı, yapım işi için) Belediye ihale yapabilir mi? yapılabiliyorsa ihale yöntemi hakkında bilgi verebilir misiniz? ayrıca aciliyet gerektiren yapım işleri için 4734 sayılı K.İ.K. 21. Maddesi (pazarlık usulü) (b) bendine göre ihale yapılabilir mi?
Belediyelerin 4734 sayılı İhale Kanunu gereğince yapacağı iş ve işlemler 5393 sayılı belediye Kanunu ile belediyelerin tanınan görev yetki ve sorumluluklar kapsamında belirtilen hususlarla bağlantılı olmak zorundadır. Görev alanı dışında olan ihaleli iş ve işlemler 5393 sayılı belediye kanunu gereğince belediyenin görevleri ile bağdaşmadığı sürece kamu zararı teşkil edebilecektir. Sorunuzda mücavir saha dışında ne tür bir ihale yapılacağı belirtilmemiş. Her halukarda mücavir saha içinde olmak durumundadır belediye kanununa göre. Ya da dışında olsa bile 5393 sayılı belediye kanunu ile verilen görev yetki ve sorumluluklarla mutlaka ve mutlaka bağdaşmak zorundadır. Aksi durum inceleme ve soruşturmayı gerektirir. Zira kamu zararı oluşmuş demektir.
Nurcan HORUZ - Azdavay Belediye Başkanlığı 13.04.2015 09:08:54 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Afet alanı - hocam, 1989 yılında ilçe merkezinde bulunan mahallenin bir kısmı kaya düşmesi, bir kısmı heyelan dolayısıyla imara kapatılmıştır. ancak imar planında aynı yerde gösterilmiştir. yazışmalarda
Bahsini yaptığınız sorununuz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanun kapsamına giren bir konudur. Söz konusu kanunun amacı madde 1 de belirtilmiştir. Bunları aşağıda aynen belirtiyorum. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir., şeklinde belirtilmiştir. Muhatap olunacak kurumlar Kanunun Tanımlar başlığı altında belirtilmiştir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirler de büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini, c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları, ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı, d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı, e) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını, ifade eder. Tespit tescil ve uygulamaya yönelik işlemler ilgili bu kanunun müteakkip maddelerinde düzenlenmiştir. Belediyenizce ilgili bu kanun gereğince ilgili idarelerle bağlantı kurularak gereği yapılmalıdır. Bu kanun gereğince takip eden süreçte anılı riskli alan için imar planı tadilatı çalışmaları yapılabilecektir. konuyla ilgili ilgili bakanlıkla görüşmeler ve resmi yazışmalar yapılmalı. Kanun gereğince gereği hususunda süreç başlatılabilir.
Nurcan HORUZ - Azdavay Belediye Başkanlığı 10.04.2015 09:52:19 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
mahalli idare ve belediye birliklerine tahsisli gelen ödenekler için bütçede tertibi yok ise nasıl bir yol izlemeliyiz .yardımcı olursanız sevinirim.
Konuya ilişkin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine bakılmalıdır. Konuyla ilgili olabilecek bu yönetmelik kapsamındadır. sorunuzdan hareketle ilgili maddenin yönetmeliğin 37 inci maddesindeki aşağıdaki düzenleme olabileceği kanısındayız. Bu gibi hallerde yönetmeliğin tamamının tarafınızca da incelenmesi gerekmektedir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği Ek Ödenekle ilgili aşağıdaki maddesinde; EK ÖDENEK MADDE 37 - (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.
hasan yılmaz 30.03.2015 17:38:31 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
unvan değişikliği - sayın hocam: belediyemiz işkur kanalıyla bir adet daimi süreli fidan dikim işçisi aldı. alınan bu personelin unvanı değiştirilerek şoför yapılabilir mi? saygılarımla:
Verilecek hizmetin iş kur ile belediyeniz arasında imzalanacak olan ya da imzalanmış olan aşağıda sunduğum tip protokol örneğine uygun düzenlenmiş olan protokole aykırı olmaması halinde yazılı görevlendirme ile verilebileceğini düşünüyorum. Öncelikli olarak yapmanız gerekenmevcut protokolünüzü inceleyip aykırı bir hüküm olup olmadığına bakmaktır. Bunun yanı sıra bulunduğu yerdeki iş kur müdürlüğü ile de görüşebilirsiniz. protokol örneğini sunuyorum. İŞKUR HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR: Bu protokolde taraflar; Türkiye İş Kurumu ………..İl Müdürlüğü ve ................. Belediye Başkanlığı olup, bu protokol aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul edilmiş- tir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR: İŞKUR : Türkiye İş Kurumunu, İl Müdürlüğü : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerini, Belediye Başkanlığı : ................ Belediye Başkanlığını, e-İŞKUR : Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin elektronik ortamda sunmak üzere kullandığı yazılım programını, Mevzuat : İŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen usul ve esasları, İfade eder. 3. AMAÇ: İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara bu protokolün 5/B maddesinde belirtilen hizmetlerin Belediye nezdinde sunulmasıdır. 4. KAPSAM: Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için …….. Belediye ile ………. İl Müdürlüğü arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları kapsar. 5. SORUMLULUKLAR: A-) ……… İl Müdürlüğü: Görevlendirilen belediye personeline B bendinde belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için e-İŞKUR yazılım programını kullanmak amacıyla eğitmek, yetkilendirmek, teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek Talep ve grup oluşması halinde belediyenin hizmet alanındaki işsiz vatandaşlara iş arama becerileri, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmak, Belediye personeli için ekte yer alan görev tanımını vermek. B-) ........... Belediyesi: e-İŞKUR portalı üzerinden: İş arayanların kaydını almak ve güncellemek, İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak, İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek, İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak, İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek, Özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak, İşlemleri yapacak uygun çalışma ortamı, en az orta öğretim mezunu yeterli sayıda kadrolu personel ve sunulacak hizmete münhasır olmak üzere internet bağlantısı olan bilgisayar temin etmek, Görevlendirilen personelden, altıncı maddede belirtilen kurallara uyacağına dair taahhütname alarak Kuruma vermek. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Belediye ve görevlendirdiği personel hizmet sunulan taraflardan her ne ad altında olursa olsun ücret ve menfaat talep edemez. 6. ALINAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ: İş arayanlardan ve işverenlerden alınan bilgiler, Kurum hizmetlerinin dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Kanunen yetkili kılınan makamların talimatı ile bilgi verilmesi bu hükmün istisnasıdır. 7. PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESİH: İş bu protokol imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar protokolün sona erme tarihinden en az bir (1) ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde protokol aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler. 8. DELİL SÖZLEŞMESİ İş bu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta, İŞKUR’un kayıtları Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 287. Maddesi ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 22. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin delil olacaktır. 9. İHTİLAFLARIN HALLİ: İş bu protokolün yorumlanmasından ve uygulamasından doğan ihtilaflar taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir. 10.YÜRÜRLÜK TARİHİ İş bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. 11.METİN VE İMZA: 11 maddeden oluşan iş bu protokol taraflarca .................... tarihinde 3 (üç) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU ................. ..... İL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
erdal öztürk - ispir belediyesi 23.03.2015 16:30:45 Olumlu: 0 Olumsuz: 0