İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK

www.ideyonetisim.com.tr – destek@ideyonetisim.com.tr

 

PRATİK BİLGİLER 208

 

ü  Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları (2019)

ü  Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar (2019)

ü  657 Sayılı Yasa İle İlgili Memur Sosyal Yardımları (2019)

ü  Yurtiçi harcırah miktarları (2019)

ü  Belediye encümen üyeleri huzur hakları (2019)

ü  Belediye başkan ödenekleri (2019)

ü  Belediye meclis üyeleri huzur hakları (2019)

ü  Asgari ücretler (2019)

ü  Çıraklar için aylık asgari ücret tutarları (2019)

ü  Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife

ü  Arızi kazançlara ilişkin istisna (GVK md. 82) (2019)

ü  Ssk primine tabi-olmayan kazançlar(2019)

ü  SGK yemek muafiyeti (2019)

ü  İş kanunu idari para cezaları (2019)

ü  Ücretlerde damga vergisi oranı (2019)

ü  Demirbaş ve amortisman sınırı (VUK 393) (2019)

ü  Yemek yardımı muafiyeti (GV) (2019)

ü  Aile Çocuk yardımları(2019)

ü  Kıdem tazminatı tavanı (2019)

ü  Kapıcı özet maaş hesabı (2019)

ü  Gelir vergisi tarifesi (2019)

ü  Gelir vergisi tarifesi (ücretliler) (2019)

ü  Yıllık ücretli izin (2019)

ü  İhbar bildirim süreleri (2019)

ü  Engellilik İndirim Oranları (2019)

ü  50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri için engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma oranları (2019)

ü  İşsizlik sigortası prim oranları (2019)

ü  Kamu lojman kiraları(2019)

ü  Mesken kira gelirlerinde istisna(2019)

ü  Yazar kasa fişi kesme sınırı (2019)

ü  Kira stopajı oranı (2019)

ü  Geçici vergi oranları (2019)

ü  Usulsüzlük cezaları (VUK.Madde 352)(2019)

ü  Yeniden değerleme oranları (2019)

ü  Fatura kullanma mecburiyeti (vuk md.352)(2019)

ü  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK md.177)(2019)

ü  En az ceza haddi (VUK md. 343)(2019)

ü  Tahakkuktan vazgeçme (VUK mükerrer md. 115)(2019)

ü  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usullerine uyulmaması (2019)

ü  Yürürlük tarihlerine göre gecikme zammı Tutarları (2019)

ü  Yürürlük tarihlerine göre tecil faizi Oranları (2019)

ü  Büyükşehir belediyesi olan iller listesi (2019)

ü  2872 sayılı çevre kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Tebliğ (2019)

ü  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2019)

ü  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları (2019)

ü  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun idari para cezaları (2019)

ü  Tevkifat oranları (2019)

ü  Değerli kağıt bedelleri (2019)

ü  Damga vergisine tabi kağıtlar (2019)

ü  Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları (2019)

ü  Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2019)

ü  Vuk'da kanuni ve idari süreler (2019)

ü  Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

ü  Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (2019)

ü  Veraset ve intikal vergisi istisna miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e)(2019)

ü  Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (GVK 47/2) (2019)

ü  Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler (GVK 48) (2019)

ü  Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (mükerrer 80) (2019)

ü  Bankaların karşılıksız çeklerde ödeme yükümlülüğü tutarı

ü  Çevre temizlik vergisi (2019)

ü  Emlak vergisi oranları (2019)

ü  Bildirim ve süreler (2019)

ü  Beyanname verme ve ödeme süreleri (2019)

ü  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2019)

ü  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

ü  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

ü  4734 Sayılı Kanunda Kanun da Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo (2019)

ü  2019 Yılı Vergi Takvimi (OCAK)

ü  Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 

 

 

 

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANLARI (6118.K.m.51)

 

 

 

GEÇERLİLİK DÖNEMİ

GECİKME ZAMMI ORANI

UYGULANAN GÜNSAYISI

19.10.2010 tarihinden itibaren.

%1,40

 

19.11.2009 tarihinden itibaren.

%1,95

 

21.04.2006 – 18.11.2009

%2,5

 

02.03.2005 – 20.04. 2006

%3

414

12.11.2003 – 01.03. 2005

%4

475

31.01.2002 – 11.11. 2003

%7

649

29.03.2001– 30.01. 2002

%10

307

02.12.2000 – 28.03. 2001

%5

116

21.01.2000 – 01.12. 2000

%6

315

09.07.1998 – 20.01. 2000

%12

560

01.02.1996 – 08.07.1998

%15

888

 

 

 

 

                          

 

 

 

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILAR

 

DÖNEMLER

AYLIK KATSAYI

TABAN AYLIĞI KATSAYISI

YAN ÖDEME KATSAYISI

 

01/01/2019 – 31/06/2019


0,114977

 

1,7996


0,03646

 

 

 

 

 

 

 

 

657 SAYILI YASA İLE İLGİLİ MEMUR SOSYAL YARDIMLARI

01.07.2018-31.12.2018

AİLE YARDIMI

 

283,79 TL

ÇOCUK YARDIMI

0-6 YAŞ

66,50 TL

 

6 YAŞ ÜSTÜ

33,25 TL

DOĞUM YARDIMI

633 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname Ek Madde 4:

1 Çocuk İçin ............... 300.00

2. Çocuk İçin .............. 416,79

3. ve Sonraki

Çocukları İçin ............ 600.00

ÖLÜM YARDIMI

EŞ-ÇOCUK

1.031,23 TL

 

MEMUR

2.062,45 TL

 

 

YURTİÇİ HARCIRAH MİKTARLARI

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

51,60 TL.

Ek göstergesi 5800 (dâhil) – 8000 (Hariç) olan kadrolarda bulunanlar

48,15 TL.

Ek göstergesi 3000 (dâhil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45,20 TL.

Aylık/kadro derecesi 1–4 olanlar

39,85 TL.

Aylık/kadro derecesi 5–15 olanlar

38,75 TL.

 

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI

(01.01.2018- 31.12.2018 Dönemi)

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

3.500 X 0,108551 =  379,93 TL.

Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar

4.500 X 0,108551 =  488,48 TL

Nüfusu 50.001–200.000 arasında olanlar

6.000 X 0,108551 =  651,30 TL.

Nüfusu 200.001 den fazla olanlar

7.500 X 0,108551 =  814,13 TL.

Büyükşehir belediyeleri

12.000 X 0,108551 =  1.302,60 TL.

BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ

(01.01.2018- 31.12.2018 Dönemi)

Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde

7.845,99  TL

Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar

8.931,49 TL

Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar

11.102,49 TL

Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar

12.730,74 TL

Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar

14.901,74 TL

Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar

17.072,74 TL

Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanlar

20.871,99 TL

Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar

25.213,99 TL

 

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI

(01.01.2018- 31.12.2018 Dönemi)

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

87,18 TL

Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar

99,24 TL.

Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar

123,36 TL.

Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar

141,45 TL.

Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar

165,57 TL.

Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar

189,70 TL.

Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanlar

231,91 TL.

Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar

280,16 TL

 

ASGARİ ÜCRETLER

01/01/2019-31/12/2019

 

Asgari Ücret

2.558,40

 

 

 

 

01/01/2018-31/12/2018

(193 Sayılı G.V.K. 32. Md., 04/12/2007 tarih ve 26720sayılı R.G. 265 seri nolu G.V. Genel Tebliği)

 

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı(%)

2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

50

191,85

Evli, Eşi Çalışmıyor

60

230,22

Evli, Eşi Çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

259,00

Evli, Eşi Çalışmıyor, 2 çocuklu

75

287,78

Evli, Eşi Çalışmıyor, 3 çocuklu

85

326,15

Evli, Eşi Çalışıyor

50

191,85

Evli, Eşi Çalışıyor, 1 çocuklu

57,5

220,63

Evli, Eşi Çalışıyor, 2 çocuklu

65

249,41

Evli, Eşi Çalışıyor, 3 çocuklu

75

287,98

Evli, Eşi Çalışıyor, 4 çocuklu

80

306,96

 

 

 

 

 

ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

16 Yaşından Büyükler-Küçükler için Aday Çırak,Çırak Ve İşletmelerde Beceri  Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları

DÖNEMLER

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi

 

 

 

 

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

20,30

608,85

20,30

608,85

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi

17,78

533,25

17,78

533,25

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

16,49 TL

494,10 TL

16,49 TL

494,10 TL

01.07.2015-31/12/2015 Dönemi

21,23 TL

636,90 TL

21,23 TL

636,90 TL

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi

20,03 TL

600,90 TL

20,03 TL

600,90 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

17,85 TL

535,50 TL

17,85 TL

535,50 TL

01.07.2014-31/12/2014 Dönemi

18,90 TL

565,00 TL

18,90 TL

565,00 TL

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

16,31TL

489,30TL

13,99TL

419,70TL

01.07.2011-31.12.2011 Dönemi

13,95TL

418,50TL

11,93TL

357,90TL

01.01.2011-30.06.2011 Dönemi

13.28TL

398,40TL

11,33TL

339,90TL

01.07.2010-31.12.2010 Dönemi

12,68TL

380,40TL

10,80TL

324,00TL

01.01.2010-30.06.2010 Dönemi

12,55TL

364,50TL

10,35TL

310,50TL

01.07.2009-31.12.2009 Dönemi

11,55TL

346,50TL

9,83TL

294,90TL

01.01.2009-30.06.2009 Dönemi

11,10TL

333,00TL

9,45TL

283,50TL

01.07.2008-31.12.2008 Dönemi

10,65TL

319,50TL

9,01TL

270,30TL

01.01.2008-30.06.2008 Dönemi

10,14TL

304,20TL

8,59TL

257,70TL

 

 

ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ESAS ALINAN TARİFE

3600 Yeni Türk Lirasına Kadar

%8

7200Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası için %8 aşan kısmı için

%6

7200Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL’si için %7 Aşan kısmı için

%4’ü

 

 

 

 

ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

 

2018 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

33.000 TL

 

 

 

SSK PRİME TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

 

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ DEĞİL(+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

-          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

-          Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

a) Primler

+

Ödendiği Ay

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

af) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

ag) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

ah) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

ai) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

aj) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

ak) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

ao) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

ap) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

ar) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

as) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

aş) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

-          Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

-          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

-

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Ödendiği Ay

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

6

Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)

+

Ödendiği Ay

7

İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

8

Görev Yollukları

-

9

Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

10

Aile zammı (Kurumca  belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

11

Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

12

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

-

13

Ölüm yardımı

-

14

Doğum yardımı

-

15

Evlenme yardımı

-

16

Ayni yardımlar

-

a) Ayni konut tahsisi

-

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

17

Geri ödemeli ücret avansları

-

18

Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti

-

19

İhbar tazminatı

-

20

Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

-

21

Seyyar Görev Tazminatı

-

 

 

 

SGK YEMEK MUAFİYETİ

 

01/01/2019 – 31/12/2019

5,12

 

 

 

 

 

 

 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

    3                                           98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

22.737,86 TL

   5                                           99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.

180,60 TL

  7                                            99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.

180,60  TL

  8                                            99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

180,60 TL

  14                                          99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

180,60  TL

  28                                          99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.

180,60  TL

  29                                          100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

749,80 TL

  30                                          101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

2.839,60 TL

  30                                          101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

2.839,60 TL

  32                                          102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

206,60 TL

  39                                          102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

206,60  TL

  37                                          102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,

749,80 TL

  38                                          102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.

749,80 TL

  52                                          102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.

749,80  TL

  41                                          102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.

365 TL

 56                                           103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.

365 TL

 57                                           103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.

365 TL

 59                                           103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.